.
Koľko si želáte požičať?
-
+
Na ako dlho potrebujete pôžičku?
-
+
Pôžička
plus
Poplatok
image
Vrátite
Splatnosť
ZAREGISTRUJ SA
Nezáväzne a zadarmo
Toli.sk s.r.o. je podľa zákona č. 129/2010 Z. z. registrovaná v registri veriteľov NBS. RPMN 0%

Oznamujeme všetkým klientom, že od 1. septembra 2015 je vydávanie pôžičiek dočasne pozastavené.

 

Zmluvné podmienky pre spotrebiteľské úvery vo forme pôžičky so splatnosÅ¥ou na 15 a 30 dní poskytované prostredníctvom internetu spoločnosÅ¥ou Toli.sk s.r.o.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto Zmluvné podmienky pre spotrebiteľské úvery vo forme krátkodobej pôžičky so splatnosÅ¥ou 15 alebo 30 dní (ďalej len „Podmienky“) poskytované spoločnosÅ¥ou Toli.sk s. r. o., so sídlom Sokolská 540/85, 013 24 Strečno, Slovenská republika, IÄŒO: 47182652, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59169/L (ďalej len „Veriteľ“) upravujú práva a povinnosti pre akékoľvek zmluvné vzÅ¥ahy medzi Veriteľom a fyzickou osobou, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v dobe vytvorenia osobného účtu na www.onlinepenazenka.sk dosiahla vek 18 rokov a v dobe podania žiadosti o pôžičku je v trvalom pracovnom pomere so stabilným mesačným príjmom (ďalej len „Klient“) a sú neoddeliteľnou súčasÅ¥ou Zmluvy o pôžičke uzatváranej medzi Veriteľom a Klientom.

 

1.2 Veriteľ podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch“), poskytuje spotrebiteľský úver Klientovi vo forme pôžičky na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Zmluva o pôžičke sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o finančných službách na diaľku“).

 

1.3 Predmetom podnikania veriteľa, zapísaného v príslušnom obchodnom registri sú okrem iného nasledovné činnosti:

a) poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

b) sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

 

1.4 Jednotlivé zmluvné podmienky v Podmienkach a v Zmluve o pôžičke sú záväzné pre Veriteľa aj Klienta, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka dohodnutá v Zmluve o pôžičke na základe dohody oboch zmluvných strán inak, alebo pokiaľ právne ustanovenie všeobecne záväzného predpisu nestanovuje inak.

 

1.5 V prípade rozdielov medzi ustanoveniami v Podmienkach a v Zmluve o pôčižke majú prednosÅ¥ ustanovenia v Podmienkach.

 

2. ZMLUVA O PÔŽIÄŒKE

 

2.1 Zmluva o pôžičke sa uzatvára na diaľku v elektronickej forme prostredníctvom Osobného účtu Klienta vedeného na internetovej stránke Veriteľa www.onlinepenazenka.sk (ďalej len „Internetová stránka Veriteľa“), ktorý Veriteľ zriadi Klientovi na základe vyplnenia Klientových osobných údajov a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum vydania občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail), sídlo zamestnávateľa, telefónne čislo zamestnávateľa, pozícia u zamestnávateľa, finančné príjmy a výdavky klienta a prípadné ďalšie údaje, potrebné pre Zmluvné podmienky, Zmluvu o pôžičke, Predĺženie pôžičky a Splátkový kalendár (ďalej len „Osobné údaje“). Prístup na Osobný účet Klienta nastáva až po overení bankových údajov Klienta a to formou zaslania 0,20€ na účet Veriteľa podľa inštrukcií udaných Klientovi pri registrácii.

 

2.2 Klient svojou registráciou potvrdzuje, že sa na Internetovej stránke Veriteľa oboznámil s týmito Podmienkami a s podmienkami spracúvania Osobných údajov a súhlasí s nimi a zaväzuje sa poskytnúÅ¥ všetky potrebné doklady a dokumenty pre posúdenie jeho žiadosti o Pôčižku a to najmä Občiansky preukaz, Výplatnú pásku, Výpis z účtu a faktúru za energie alebo mobilný telefón s adresou Klienta, prípadne ďalšie dopňujúce doklady a dokumenty, o ktoré ho Veriteľ požiada. Klient si je vedomý, že neposkytnutím týchto dokumentov mu môže byÅ¥ žiadosÅ¥ o Pôžičku zamietnutá.

 

2.3 Klient žiada Veriteľa o Pôžičku a o uzatvorenie Zmluvy o pôžičke vyplnením príslušného elektronického formulára v sekcii Požičaj (ďalej len „Online žiadosÅ¥“) umiestneného na Internetovej stránke Veriteľa. V Online žiadosti Klient uvedie sumu Pôžičky a deň splatnosti tejto Pôžičky, pričom suma Pôžičky je od 50€ do 500€ ale zároveň nemôže presiahnuÅ¥ výšku Klientovho osobného limitu a deň splatnosti sa udáva počtom dní 15 alebo 30, na ktoré si Klient Pôžičku žiada. Veriteľ okamžite vyhotový písomný návrh Zmluvy o pôžičke a zobrazí Zmluvu o pôžičke spolu s Podmienkami Klientovi k preštudovaniu.

 

2.4 Zadaním správneho hesla a odoslaním Online žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pôžičke Klient výslovne žiada Veriteľa, aby Zmluva o pôžičke bola uzavretá na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno použiÅ¥ bez súčasnej fyzickej prítomnosti Veriteľa a Klienta. Klient ďalej potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Podmienkami a so Zmluvou o pôžičke a súhlasí s výškou Pôžičky, Poplatkom za Pôžičku, Dobou splatnosti a RPMN (ďalej len  „Ponuka“). Zadaním hesla Klient súčasne potvrdzuje, že sa na Internetovej stránke Veriteľa oboznámil s týmito Podmienkami a s informáciami podľa § 4 zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ktoré tvoria prílohu týchto Podmienok (ďalej len „Príloha zmluvných podmienok“). Klient je povinný držaÅ¥ svoje heslo v tajnosti a potvrdením Online žiadosti týmto heslom sa dokazuje, že nik iný, iba samotný klient požiadal o Pôžičku.

 

2.5 Po odoslaní Online žiadosti Veriteľ informuje Klienta o schválení - akceptácii, alebo neschválení Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pôžičke zaslaním E-mailu, alebo SMS a zároveň tieto informácie poskytne Klientovi na jeho Osobnom účte dostupnom na Internetovej stránke Veriteľa, do ktorého môže vstúpiÅ¥ na základe svojho prihlasovacieho mena a hesla (ďalej len „Prihlasovacie údaje“).

 

2.6 Ak je Klientova Online žiadosÅ¥ schválená, Veriteľ zašle Klientovi na jeho E-mail písomné vyhotovenie Zmluvy o pôžičke a Zmluvné Podmienky, s ktorými bol Klient oboznámený už predtým, ako záväzne poslal svoju Akceptáciu Ponuky a prevedie na Klientov osobný bankový účet celú sumu Pôžičky.

 

2.7 Ak je Klientova Online žiadosÅ¥ zamietnutá Veriteľ zašle Klientovi na jeho E-mail toto rozhodnutie. Veriteľ nie je povinný vysvetliÅ¥ Klientovi aké dôvody viedli k zamietnutiu Žiadosti o pôžičku z dôvodu ochrany a možného zneužitia skórovacieho systému Veriteľa s výnimkou ak dôvodom zamietnutia je nahliadnutie Veriteľa do databázy podľa § 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch. Klient ma právo vyplniÅ¥ Online žiadosÅ¥ a opätovne požiadaÅ¥ o Pôžičku po uplynutí trojmesačnej lehoty. Veriteľ sa zaväzuje posudzovaÅ¥ túto Online žiadosÅ¥ ako novú žiadosÅ¥ a nebraÅ¥ do úvahy žiadne predošlé zamietnuté Žiadosti o pôžičky.

 

2.8 Vyplnením a odoslaním Online žiadosti, alebo žiadosti cez SMS správu nevzniká Klientovi právny nárok na uzatvorenie Zmluvy o pôžičke a Veriteľovi nevzniká povinnosÅ¥ Zmluvu o pôžičke uzatvoriÅ¥.

 

2.9 Klient, ktorý úspešne splatil aspoň tri Online Pôžičky, môže o ďalšiu Pôžičku požiadaÅ¥ aj prostredníctvom SMS v predpísanom tvare (suma, počet dní, meno Klienta) na telefónnych číslach, uvedených na webovej stránke Veriteľa v sekcii SMS pôžička. Pre schválenie takejto Pôžičky je nutné, aby Klient akceptoval Ponuku, ktorá mu bude na základe jeho žiadosti vygenerovaná a spätne odoslaná na jeho mobilný telefón. Klient akceptuje Ponuku odpoveďou (zaslaním SMS správy) v tvare ANO SUHLASIM a týmto výslovne žiada Veriteľa, aby Zmluva o pôžičke bola uzavretá na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré možno použiÅ¥ bez súčasnej fyzickej prítomnosti Veriteľa a Klienta. Klient ďalej potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Ponukou Zmluvy o pôžičke a súhlasí s výškou Pôžičky, Poplatkom za Pôžičku, Dobou splatnosti a RPMN. SMS správa v tvare ANO SUHLASIM sa berie ako písomný súhlas (Akceptácia) Klienta s touto Ponukou.

 

2.10 2.10 Nový Klient, ktorému bola schválená prvá Pôžička, musí pred poskytnutím Pôžičky poslaÅ¥ E-mailom Veriteľovi overovací 4-číselný kód, ktorý dostal prostredníctvom SMS správy a vyjadriÅ¥ jasne a zrozumiteľne v tomto E-maile, že o Pôžičku má stále záujem.

 

3. POSKYTNUTIE PÔŽIÄŒKY

 

3.1 Nový Klient môže požiadaÅ¥ o Pôžičku, až keď zaplatí registračný poplatok 0,20€ v prospech účtu Veriteľa na overenie Klientovho bankového spojenia. Zaslaním tohto poplatku Klient vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Veriteľ je tiež oprávnený žiadaÅ¥ kópiu občianskeho preukazu,  kópiu poslednej výplatnej pásky, kópiu výpisu z účtu a kópiu faktúry za energiu alebo telefón, ako kontrolu Klientových Osobných údajov. Klient môže tieto Dokumenty nahraÅ¥ do systému v Osobnom účte na Internetovej stránke Veriteľa vo formáte JPG, GIF, alebo PNG. Veriteľ môže telefonicky overiÅ¥ Klientovu pozíciu vo firme kde Klient pracuje.

 

3.2 Po zaplatení registračného poplatku Klientom a následnom overení Klientovho účtu, môže Klient požiadaÅ¥ o pôžičku podľa bodu 2.3 a bodu 2.4 týchto Podmienok. Klientov status naďalej zotrváva ako Nový klient.

 

3.3 Nový Klient môže požiadaÅ¥ o pôžičku vo výške 50€ alebo 100€.

 

3.4 Veriteľ je povinný Klientovi poslaÅ¥ elektronickou poštou Zmluvu o pôžičke po schválení každej Žiadosti o pôžičku.

 

3.5 Zmluva o pôžičke musí obsahovaÅ¥ údaje Veriteľa, Osobné údaje Klienta a všetky údaje z Ponuky.

 

3.6 V prípade schválenia Pôžičky sa jej splatnosÅ¥ začína dňom, kedy klient akceptoval Zmluvu o pôžičke a požiadal o túto Pôžičku formou Online žiadosti alebo cez SMS správu. Veriteľ sa zaväzuje okamžite poukázaÅ¥ celú sumu schválenej Pôžičky na Klientov bankový účet. Pôžička je poskytnutá dňom, kedy sú odpísané peňažné prostriedky z bankového účtu Veriteľa v prospech bankového účtu Klienta.

 

3.7 Po splatení prvej pôžičky v dohodnutom termíne sa Klient stáva Overeným Klientom. Veriteľ môže Klientovi navýšiÅ¥ jeho finančný limit - sumu, do ktorej výšky môže Klient čerpaÅ¥ nasledujúcu Pôžičku (ďalej len  „Osobný limit“) a to postupne až do výšky 500€. Veriteľ nie je povinný Klientov Osobný limit navyšovaÅ¥, môže to tak spraviÅ¥ na základe Klientových majetkových pomerov a Klientových predošlých splatených Pôžičiek. Veriteľ môže kedykoľvek Osobný limit Klienta znížiÅ¥ podľa vlastného uváženia.

 

3.8 Klient nemôže maÅ¥ viac ako jednu aktívnu Pôžičku od Veriteľa. Pokým Klient nesplatí aktívnu Pôžičku, bude Online žiadosÅ¥ o Pôžičku automaticky blokovaná.

 

3.9 Klient môže požiadaÅ¥ o ďalšiu Pôžičku, akonáhle splatí aktívnu Pôžičku a tento stav bude Veriteľom zaznamenaný na Klientovom Osobnom účte a Klientova Online žiadosÅ¥ bude opätovne Klientovi sprístupnená.

 

3.10 Veriteľ môže bez udania dôvodu odoprieÅ¥ Klientovi ďalší prístup na Online žiadosÅ¥.

 

4. ODPLATA 

 

4.1 Za poskytnutie Pôžičky je Klient povinný uhradiÅ¥ Veriteľovi odplatu a to formou Poplatku. Tento Poplatok odráža spracovanie a náklady Veriteľa za poskytnutie Pôžičky a Veriteľovi naň vzniká nárok okamihom poskytnutia Pôžičky. Výška Poplatku je nasledovná:

 

Suma pôžičky

Poplatok za 15 dní

RPMN za 15 dní

Poplatok za 30 dní

RPMN za 30 dní

50 €

0 €

0%

0 €

0%

100 €

0 €

0%

0 €

0%

150 €

0 €

0%

0 €

0%

200 €

0 €

0%

0 €

0%

250 €

0 €

0%

0 €

0%

300 €

0 €

0%

0 €

0%

350 €

0 €

0%

0 €

0%

400 €

0 €

0%

0 €

0%

450 €

0 €

0%

0 €

0%

500 €

0 €

0%

0 €

0%

 

5. SPLATENIE PÔŽIÄŒKY

 

5.1 Klient sa zaväzuje uhradiÅ¥ poskytnutú Pôžičku Veriteľovi spolu s Poplatkom najneskôr v posledný deň splatnosti Pôžičky. SplatnosÅ¥ Pôžičky začína dňom, kedy klient akceptoval Zmluvu o pôžičke a končí o 15 alebo 30 dní. Počet dní a presný dátum splatnosti Pôžičky určuje Zmluva o pôžičke, ktorú Veriteľ vystaví Klientovi ku každej.

 

5.2 Klient musí uhradiÅ¥ poskytnutú Pôžičku Veriteľovi spolu s Jednorazovým vstupným poplatkom na jeden z Veriteľových bankových účtov, pričom je Klient povinný uviesÅ¥ svoj Variabilný symbol, ktorý sa Klientovi zobrazuje po prihlásení na Veriteľovu webstránku www.onlinepenazenka.sk počas celej doby prihlásenia a tento Variabilný symbol je uvedený aj v Zmluve o pôžičke.

 

5.3 Všetky platby v prospech Veriteľa sa považujú za uskutočnené až okamihom ich pripísania na niektorý Veriteľov účet a to:

 

5043262759/0900 (SK2409000000005043262759) Slovenská sporiteľna,

 

2926897949/1100 (SK4611000000002926897949) Tatra banka,

 

3160311354/0200 (SK8102000000003160311354) Všeobecná úverová banka,

 

Ak platbu bez Variabilného symbolu nebude môcÅ¥ Veriteľ identifikovaÅ¥ a priradiÅ¥ príslušnému Klientovi, Veriteľ si môže účtovaÅ¥ prípadné úroky z omeškania podľa článku 6 týchto podmienok až do dňa, kedy je táto platba identifikovaná.

 

5.4 Klient má právo splatiÅ¥ Pôžičku aj pred jej dátumom splatnosti vrátením istiny spolu s dohodnutým Poplatokom za Pôžičku na niektorý bankový účet Veriteľa. Výška Poplatku sa pri predčasnom splatení nemení. Klientovi nie sú účtované žiadne penále ani dodatočné poplatky za predčasné splatenie Pôžičky a Poplatku za Pôžičku.

 

5.5 Každý Klient má nárok na predĺženie splatnosti Pôžičky. PožiadaÅ¥ o takéto predĺženie musí Klient najneskôr v deň splatnosti Pôžičky cez Online formulár na Internetovej stránke Veriteľa.

 

5.6 Klient môže podľa svojho uváženia požiadaÅ¥ o predĺženie celej istiny Pôžičky, alebo môže časÅ¥ istiny Pôžičky splatiÅ¥ a predĺžiÅ¥ tak len zostávajúcu dlžnú čiastku.

 

5.7 Klient žiada o predĺženie splatnosti Pôžičky cez online formulár a Veriteľ vystaví Klientovi faktúru s pokynmi na zaplatenie a zašle ju na E-mail, ktorý Klient uviedol pri registrácii.

 

5.8 Poplatok za predĺženie splatnosti Pôžičky musí Klient po odoslaní žiadosti uhradiÅ¥ najneskôr v deň splatnosti, inak mu nemusí byÅ¥ predĺženie splatnosti Pôžičky schválené a Klient bude musieÅ¥ uhradiÅ¥ celú sumu Pôžičky aj s Poplatkom za Pôžičku podľa pôvodného termínu. Výška poplatku za predĺženie splatnosti Pôžičky sa odvíja od výšky istiny a dĺžky predĺženia a je nasledovná:

 

Suma predĺženia

Predĺženie o 15 dní

RPMN za 15 dní

Predĺženie o 30 dní

RPMN za 30 dní

50 €

7 €

2324.85%

12 €

1269.72%

100 €

14 €

2324.85%

24 €

1269.72%

150 €

20 €

2002.34%

36 €

1269.72%

200 €

28 €

2324.85%

48 €

1269.72%

250 €

34 €

2126.07%

60 €

1269.72%

300 €

41 €

2158.08%

72 €

1269.72%

350 €

47 €

2045.75%

84 €

1269.72%

400 €

54 €

2078.88%

96 €

1269.72%

450 €

60 €

2002.34%

108 €

1269.72%

500 €

67 €

2032.64%

120 €

1269.72%

 

6. ÚROK Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÁ POKUTA Z OMEŠKANIA A DÔSLEDKY NESPLATENIA PÔŽIÄŒKY

 

6.1 Klient, ktorý nesplatí Pôžičku k dátumu jej splatnosti v plnej výške spolu s Poplatkom sa dostáva do omeškania. Veriteľ má právo požadovaÅ¥ úroky z omeškania podľa nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.. Úroky z omeškania sú splatné na výzvu Veriteľa.

 

6.2 Klient, ktorý sa dostane do omeškania musí uhradiÅ¥ jednorazovú pokutu 12 Eur, ktorá  pokrýva Veriteľove náklady na upozornenia a to emailové upomienky, notifikačné SMS správy, telefonáty a poštovné výdavky.

 

6.3 Ak si Klient nesplní povinnosÅ¥ splatiÅ¥ poskytnutú Pôžičku podľa článku 5 týchto Podmienok a dostane sa do omeškania so splatnosÅ¥ou Pôžičky viac ako 7 kalendárnych dní, Veriteľ má právo požadovaÅ¥ od Klienta zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 15% z celkovej dlžnej sumy.

 

6.4 V prípade, že Klient ani v lehote do 30 dní po splatnosti pôžičky svoj dlh neuhradí, Veriteľ takýto prípad pripraví a predá externej spoločnosti. Klient je povinný uhradiÅ¥ celkové náklady na prípravu a predanie pohľadávky vo výške 15€. Táto suma zahŕňa tlač dokumentov, ich spracovanie a osobné stretnutie so zástupcom externej spoločnosti.

 

6.5 Klient súhlasí so splatením všetkých ďalších nákladov, ktoré Veriteľovi vzniknú počas vymáhania pohľadávok a to v plnej výške.

 

7. SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

7.1 O Splátkový kalendár môže požiadaÅ¥ iba ten Klient, ktorý sa preukázateľne ocitne v hmotnej núdzi.

 

7.2 Cena za vypracovanie Splátkového kalendára je 15€ a osobitné podmienky splácania Klientovho dlhu sa dohodnú medzi Klientom a Veriteľom. Maximálny počet mesačných splátok je 3, pričom prvá mesačná splátka musí byÅ¥ uskutočnená najneskôr 30 dní po splatnosti Pôžičky.

 

7.3 Veriteľ má právo na Zmluvnú pokutu podľa bodu 6.2 týchto podmienok, ktorá bude pripočítaná k celkovej sume na splatenie.

 

7.4 Po vypracovaní Splátkového kalendára je Klient povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní zaplatiÅ¥ 25€ na znak súhlasu so Splátkovým kalendárom a táto suma mu bude odrátaná z celkového dlhu voči Veriteľovi.

 

7.5 Pri nezaplatení niektorej splátky podľa Splátkového kalendára Klientovi nárok na postupné splácanie dlžnej čiastky zaniká a musí uhradiÅ¥ celú výšku dlhu voči Veriteľovi, vrátane Zmluvnej pokuty.

 

7.6 Počas splácania dlhu podľa Splátkového kalendára Klient nemá nárok na ďalšie pôžičky od Veriteľa.

 

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O PÔŽIÄŒKE

 

8.1 Klient má právo odstúpiÅ¥ od zmluvy o pôžičke bez uvedenia dôvodu a bez zmluvnej pokuty v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o pôžičke. Pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy o pôžičke Klientom v stanovenej lehote, zostáva zmluva o pôžičke platnou a účinnou.

 

8.2 Okamihom písomného doručenia Klientovho oznámenia o odstúpení od zmluvy o pôžičke Veriteľovi, je toto oznámenie účinné. 14 dňová lehota na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke sa považuje za dodržanú, ak toto oznámenie bolo Veriteľovi odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

 

8.3 Klient musí zaslaÅ¥ písomné  odstúpenie od Zmluvy o pôžičke formou doporučeného listu na adresu Veriteľa: Toli.sk s.r.o., Sokolská 540/85, 013 24 Strečno, Slovenská republika.

 

8.4 Klient je povinný v oznámení o odstúpení od Zmluvy o pôžičke uviesÅ¥: meno a priezvisko, dátum narodenia, oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke a úmysel vrátiÅ¥ veriteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré dostal na základe uzatvorenej zmluvy o pôžičke spolu s príslušenstvom, dátum oznámenia o odstúpení a podpis Klienta.

 

8.5 V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy o pôžičke je Klient povinný vrátiÅ¥ Veriteľovi po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy o pôžičke plnú výšku Pôžičky, ktorá už bola Klientovi poskytnutá a Poplatok, na ktorý vznikol Veriteľovi nárok podľa článku 4 týchto Podmienok. Klient je povinný vrátiÅ¥ tieto finančné prostriedky Veriteľovi ihneď, bez zbytočného odkladu po odstúpení od Zmluvy o pôžičke, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania odstúpenia od Zmluvy o pôžičke.

 

9. RPMN

 

9.1 Ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta podľa vzorca uvedeného na webovej stránke Veriteľa www.onlinepenazenka.sk. Pri výpočte RPMN sa vychádza z predpokladu, že Zmluva o pôžičke ostane platná počas celej doby splatnosti a že Klient a Veriteľ si budú plniÅ¥ riadne svoje povinnosti, ustanovené v Zmluve o pôžičke a v týchto Podmienkach.

 

9.2 Veriteľ musí uviesÅ¥ RPMN v každej zmluve a poskytnúÅ¥ aktuálny údaj o RPMN k danej Pôžičke ešte predtým, ako Klient o túto Pôžičku požiada.

 

10. ZÁVEREÄŒNÉ USTANOVENIA

 

10.1 Klient udeľuje Veriteľovi súhlas v zmysle zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) na spracovanie osobných údajov, ktoré Klient dobrovoľne poskytol Veriteľovi v súvislosti s uzatváraním, trvaním a ukončením Zmluvy o pôžičke a to v tomto rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum vydania občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo bankového účtu, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail), sídlo zamestnávateľa, telefónne čislo zamestnávateľa, pozícia u zamestnávateľa, finančné príjmy a výdavky klienta. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých Veriteľovi je udelený za účelom rokovania o uzatvorení Zmluvy o pôžičke, na účelom poskytnutia Pôžičky a úkonom súvisiacim s poskytnutím Pôžičky, za účelom posudzovania bonity Klienta, za účelom realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a Äalších postupov s tým spojených. Klient súhlasí s odovzdaním osobných údajov ďalším subjektom spolupracujúcim s Veriteľom pri vymáhaní plnení z tejto Zmluvy o pôžičke. Tento súhlas udeľuje Klient dobrovoľne a má právo po splatení pôžičky na odstránenie osobných údajov z databázy Veriteľa ak tak požiada.

 

10.2 Spory, nezhody, alebo požiadavky vyplývajúce z dohody o pôžičke, alebo vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú prednostne urovnané dohodou oboch strán. V prípade, že sa nepodarí spor vyriešiÅ¥ vzájomnou dohodou do 30 (tridsaÅ¥) dní od začatia rokovaní, alebo pri rozhodnutí jednej zo strán, že ďalšie takéto riešenie sporu alebo nezhody už nie sú účelné, bude spor na rozhodnutie predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky.

 

10.3 Všetky oznámenia strán musia byÅ¥ navzájom zasielané písomne. Strany sa dohodli, že oznámenia zaslané druhej strane elektronickou poštou alebo formou SMS správy sa považujú za oznámenia v písomnej forme. Toto neplatí pre článok 8.3, kde sa vyžaduje listová podoba oznámenia.

 

10.4 Oznámenie zaslané elektronickou poštou, alebo cez SMS správu sa považuje za doručené, ak od jeho odoslania uplynulo 96 hodín. Oznámenia zaslané prostredníctvom poštovej služby sú považované za doručené, ak od ich odoslania uplynulo 7 pracovných dní a súčasne ak odosielateľovi nebola zásielka vrátaná s poznámkou „adresát neznámy“ alebo „adresát zomrel.“

 

10.5 Klient potvrdzuje a súhlasí s tým, že jeho komunikácia s Veriteľom uskutočňovaná v elektronickej forme vrátane prostriedkov telefonickej komunikácie je zaznamenávaná za účelom skvalitnenia služieb Veriteľa, riešenie reklamácií a sÅ¥ažností a môže byÅ¥ použitá aj ako dôkaz v príslušných konaniach za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Veriteľa a riešenie prípadných sporov. Záznamy je Veriteľ oprávnený uchovávaÅ¥ po nevyhnutnú dobu, a to 3 roky po úplnom vyrovnaní všetkých záväzkov Klienta voči Veriteľovi. Klient potvrdzuje svoju vedomosÅ¥ o tom, že Veriteľ ho vo veciach vzájomných vzÅ¥ahov môže kontaktovaÅ¥ v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 hod. až 18.00 hod.

 

10.6 Klient súhlasí s tým, aby veriteľ posielal oznámenia pomocou automatizovaných prostriedkov elektronickej komunikácie bez účasti človeka.

 

10.7 Klient potvrdzuje, že pred uzavretím Zmluvy o pôžičke mu boli poskytnuté všetky informácie o službách, ktoré zabezpečuje Veriteľ a že sa poriadne oboznámil so všeobecnými Zmluvnými podmienkami a so Zmluvou o pôžičke.

 

10.8 Na znak súhlasu so Zmluvnými podmienkami uhradí Klient registračný poplatok 20 centov z účtu, ktorý si registroval na www.onlinepenazenka.sk. Klient sa zaväzuje, že je buď majiteľom účtu, alebo má k tomuto účtu dispozičné právo a na tento účet budú vydávané všetky pôžičky a Klient je zodpovedený za ich riadne splatenie podľa Zmluvy o pôžičke. Poplatok 20 centov ide na Å¥archu klienta, tak ako všetky poplatky, ktoré Klient musí vynaložiÅ¥ pri príjme, alebo prevode finančných prostriedkov. Pri úhrade inej výšky registračného poplatku ako 20 centov sa táto suma stále berie ako Klientov súhlas so Zmluvnými podmienkami.

 

10.9 Strany sa dohodli, že na výklad zmluvy sa bude uplatňovaÅ¥ právo Slovenskej republiky.

 

10.10 Klient sa zaväzuje nahlásiÅ¥ akékoľvek zmeny v Osobných údajoch do 7 (siedmych) kalendárnych dní.

 

10.11 Klient je povinný uhradiÅ¥ Veriteľovi všetky straty a náklady spôsobené predložením nepravdivých informácií, alebo porušením Zmluvy o pôžičke a týchto Podmienok.

 

10.12 Veriteľ môže tieto Podmienky kedykoľvek zmeniÅ¥. Všetky zmeny musí Veriteľ oznámiÅ¥ 10 kalendárnych dní v predstihu na svojej webovej stránke. Zmluvy uzavreté predtým, ako vstúpili do platnosti nové Podmienky, sa riadia pôvodnými Podmienkami.

 

10.13 Veriteľ nenesie zodpovednosÅ¥ za akékoľvek straty v súvislosti s mimoriadnym prerušením prevádzky činnosti Veriteľa, ktoré nemôže Veriteľ ovplyvniÅ¥ ani samostatne vylúčiÅ¥.

 

10.14 Dozor nad dodržovaním povinností stanovených zákonom č. 129/2010 Z.z., vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 a v oblasti poskytovania platobných služieb Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

 

10.15 Tieto Podmienky sú napísané veľkosÅ¥ou písma 12 a typom písma Times New Roman.

 

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosÅ¥ dňom 1. januára 2015.

 

Zabezpečené spojenie
SSL Cerficate
Čo je to SSL?
Poslední žiadatelia
> Peter Č. - 400 €
> Dalibor J. - 100 €
> Matej V. - 100 €
> Ľubomír Z. - 200 €
> Andrea I. - 450 €
Facebook
Všetky práva vyhradené. Onlinepenazenka.sk © 2013