.
Koľko si želáte požičať?
-
+
Na ako dlho potrebujete pôžičku?
-
+
Pôžička
plus
Poplatok
image
Vrátite
Splatnosť
ZAREGISTRUJ SA
Nezáväzne a zadarmo
Toli.sk s.r.o. je podľa zákona č. 129/2010 Z. z. registrovaná v registri veriteľov NBS. RPMN 0%

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov fyzických osôb prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom webu www.onlinepenazenka.sk je firma Toli.sk s.r.o. so sídlom Kamenná 466/44, 013 24 Strečno, Slovenská republika, IÄŒO: 47182652, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59169/L (ďalej len „Veriteľ“).

Účelom spracovávania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy o spotrebiteľskom úvere (pôžičke), v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzÅ¥ahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosÅ¥ dotknutej osoby podľa §10 ods. 3 písm. b).

Spracovávané osobné údaje dotknutej osoby (ďalej len „Klient“) sú nasledovné: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, dátum vydania občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo účtu, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail), finančné príjmy a výdavky klienta a prípadné ďalšie údaje, potrebné pre Zmluvné podmienky, Zmluvu o pôžičke, Predĺženie pôžičky a Splátkový kalendár (ďalej len „Osobné údaje“).

Veriteľ po spracovaní Osobných údajov s nimi ďalej nakladá a spravuje ich, čo môže viesÅ¥ k prípadným krokom, súvisejúcim s vymáhaním pohľadávok, alebo postúpením pohľadávok inej firme za účelom tieto pohľadávky vymôcÅ¥. Klientove údaje môžu byÅ¥ poskytnuté tretej strane za účelom overenia jeho schopnosti splácaÅ¥ úver a za účelom poskytnutia informácií od iných subjektov, kde Klient je, alebo bol vedený ako Dlžník a osoby, ktoré spravujú Osobné údaje Klienta môžu Veriteľovi na vyžiadanie poskytnúÅ¥ Klientove Osobné údaje (Register obyvateľov SR, Sociálna poisÅ¥ovňa, Zamestnávateľ, databázy registra dlžníkov a ich správnej spoločnosti, finančné inštitúcie, banky a iné súkromné alebo štátne podniky, úrady, organizácie alebo inštitúcie).

Klient súhlasí, aby Register obyvateľov SR, ktorý eviduje jeho Osobné údaje, sprístupnil tieto Osobné údaje Veriteľovi za účelom riadenia dlhu alebo posúdenie platobnej schopnosti Klienta, ako aj jeho hospodárskej a finančnej činnosti v období využívania poskytnutých prostriedkov, a to: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa miesta pobytu, rodinný stav, počet nezaopatrených detí a dátum úmrtia (v prípade, ak osoba zomrela).

Osobné údaje Klienta nebudú nikdy poskytnuté tretím stranám na reklamné účely, na samotné obohatenie sa Veriteľa, alebo za účelom poškodenia dobrého mena Klienta. Veriteľ sa zaväzuje chrániÅ¥ Klientove Osobné údaje a zabezpečiÅ¥ ich proti zneužitiu v rámci svojich možností a znalostí, prijaÅ¥ vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Osobných údajov pred neoprávneným zneužitím, zničením, pozmenením, alebo inými neoprávnenými zásahmi.

Klient potvrdzuje, že mal možnosÅ¥ sa zoznámiÅ¥ s podmienkami spracovávania osobných údajov a má právo býÅ¥ informovaný o svojich Osobných údajoch, kontrolovaÅ¥ ich spracovanie a požadovaÅ¥, aby nesprávnosÅ¥, alebo nepresnosÅ¥ v jeho Osobných údajoch bola opravená.

Klient je povinný svoje Osobné údaje uvádzaÅ¥ presne a pravdivo a informovaÅ¥ Veriteľa čo najskôr o každej zmene Osobných údajov, vrátane pracovných a majetkových pomerov.

Ak sa Klient domnieva, že Veriteľ spracuváva jeho Osobné údaje v rozpore so zákonom, alebo si myslí, že sú tieto údaje nepresné, môže požiadaÅ¥ Veriteľa o vysvetlenie, alebo rovno o nápravu vzniknutej chyby. Pokiaľ je takáto žiadosÅ¥ oprávnená, Veriteľ je povinný okamžite napraviÅ¥ vzniknuté nedostatky. V prípade, že Veriteľ Klientovi nevyhovie, tento sa môže obrátiÅ¥ priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak Klient požiada o informáciu o spracovávaní svojich Osobných údajov, Veriteľ je povinný túto informáciu poskytnúÅ¥. Za poskytnutie informácií Veriteľ môže požadovaÅ¥ primeraný poplatok za náklady nutné k poskytnutiu informácie.

Osobné údaje Klienta sa uchovávajú na dobu neurčitú, minimálne na dobu trvania Klientových záväzkov voči Veriteľovi. Ak Klientove záväzky voči Veriteľovi vypršali a Klient požiada Veriteľa o likvidáciu svojich Osobných údajov, Veriteľ je povinný vyhovieÅ¥ Klientovi najneskôr do 30 dní od podania takejto žiadosti.

Zabezpečené spojenie
SSL Cerficate
Čo je to SSL?
Poslední žiadatelia
> Peter Č. - 400 €
> Dalibor J. - 100 €
> Matej V. - 100 €
> Ľubomír Z. - 200 €
> Andrea I. - 450 €
Facebook
Všetky práva vyhradené. Onlinepenazenka.sk © 2013